Eerste fase Beter Benutten (MMRI) en 2014 in stijl afgesloten met nieuwe mijlpaal

Open source tooling voor validatie en verbetering data opgeleverd

18 DECEMBER 2014, DELFT
Samenvatting
Ontwikkelaars van multimodale reisinformatiediensten via bijvoorbeeld apps, konden voor een groot deel van hun benodigde basisvoorzieningen op onderliggende architectuurlagen al terecht op Plannerstack's open source, open data platform. Nu hebben zij ook de beschikking over toolkits waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is om brondata voor realtime reisinformatie met een adviesfunctie te valideren en te controleren op kwaliteit. Zo zijn posities van OV-haltes en actuele informatie over P&R-terreinen beschikbaar en is het mogelijk om laagdrempelig analyses op de kwaliteit van de graaf uit te voeren en gevonden problemen in het onderliggende OpenStreetMap netwerk te updaten. De software en broncode van deze toepassingen wordt via Plannerstack.org ‘open source’ en vrij beschikbaar gesteld, waarmee voor een brede ontwikkelgemeenschap een betere reisinformatie services op maat mogelijk worden.

Het jaar 2014 werd met deze stap in stijl afgesloten. Plannerstack en de gezamenlijk met andere private consortia van marktpartijen ontwikkelde producten zijn resultanten van de eerste fase van het project Multimodale Reisinformatie (MMRI), dat werd getrokken door de provincie Noord-Brabant en het ministerie van I&M programma Beter Benutten (1). MMRI heeft als doel meer aanbieders van reisinformatie te realiseren, zodat de reiziger meer te kiezen heeft. Om dit mogelijk te maken is samenwerking en standaardisering nodig in de gehele keten van reisinformatie, van aanbieders van OV- en weginformatie (rond bijvoorbeeld vertragingen of files), tot de beschikbaarheid van parkeergelegenheid.

De vijf samenwerkende consortia in MMRI hebben inmiddels diverse producten opgeleverd voor het verbeteren van reisinformatie: in 2013 waren dat al dynamische, realtime reisplanners met bewaking en adviesfunctie. In oktober 2014 zijn daar ook data 'toolkits' bijgekomen om Nederlandse reisinformatie te controleren op kwaliteit en te converteren naar internationale standaarden. Zo is een integratieplatform beschikbaar gemaakt, is het met behulp van diverse ontwikkelde scripts mogelijk om data te valideren, zijn posities van OV-haltes en actuele informatie over P&R-terreinen beschikbaar en is het mogelijk om laagdrempelig analyses op de kwaliteit van de graaf uit te voeren en gevonden problemen in het onderliggende OpenStreetMap netwerk te updaten. Het grootste deel van deze producten is open source en vrij beschikbaar via plannerstack.org. Voor ontwikkelaars van multimodale reisinformatiediensten, zoals bijvoorbeeld apps, wordt het hiermee het ontwikkelen van services op maat nog beter gefaciliteerd.

Het MMRI-project heeft zo, door een unieke samenwerking tussen overheden en markt, mede geleid tot een open innovatie-model. En waar het een uitdaging blijft om een verdienmodel te vinden voor de consumentenmarkt, aangezien reizigers vooralsnog bij voorkeur gratis reisplanners gebruiken, blijven de partijen die bijdragen aan het Plannerstack platform succesvol werken aan innovaties die nieuwe business kansen en meer keuze voor reizigers mogelijk maken. 

Marktpartijen binnen de vijf samenwerkende private consortia die samen met de provincie Noord-Brabant aan MMRI werken, hebben dit najaar gezamenlijk ook de oprichting van de stichting Plannerstack doorgezet. Deze non-profit stichting heeft als doel de toegang tot reisinformatie en -planning voor alle geïnteresseerde partijen en uiteindelijk de mobiliteit in de breedste zin te vergroten. Dat doet zij onder andere door het opbouwen van een ontwikkelgemeenschap om open source reisinformatie en/of -planning te bevorderen. Deze hoge mate van private samenwerking is uniek in de wereld van reisinformatie. Uitgangspunt: een reisinformatieketen die open is en blijft en leidt tot steeds meer en betere functionaliteit voor reisinformatie en ‑planning. Meer informatie over de mogelijkheden van samenwerking met Plannerstack is te vinden op plannerstack.org.

Plannerstack zal ook in 2015 weer nauw samenwerken met marktpartijen, overheden en o.a. openbaar vervoerders om ‘gaten' in de data- en informatieketen te dichten en te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige data. Openbaar vervoerdata is daarbij belangrijk, mede omdat consumenten mogen verwachten dat zij daar de vruchten kunnen gaan plukken van al lang bestaande wet- en regelgeving en het open data beleid van de overheid. Maar Plannerstack zoekt nadrukkelijk ook de samenwerking met partijen die beschikken over parkeer- en wegdata. Die zullen immers enorm relevant zijn bij de ontwikkeling van nieuwe, slimme, multimodale diensten, functionaliteit en apps, bijvoorbeeld in antwoord op de vragen die Beter Benutten Vervolg de komende jaren stelt. In co-creatie met Beter Benutten werd mede hiertoe voor de Dag van de Mobiliteit op 27 november jl. o.a. ook een animatie ontwikkeld: http://vimeo.com/calendar42/reisinformatieketen

De partijen verenigd binnen Plannerstack zien er naar uit om in 2015 veel nieuwe collega's te verwelkomen, die willen en kunnen bijdragen aan de verrijking van de open reisinformatieketen.


BIJLAGE : TECHNISCHE INFORMATIE TOOLKITS

Onderstaande producten zijn recent nieuw opgeleverd en vrij beschikbaar voor derden. Deze gelden als aanvulling op de MMRI producten die al in 2013 zijn opgeleverd. Alle tools zijn vrij beschikbaar via Plannerstack.

Bliksem integratie (Bliksem)

http://docs.plannerstack.org/en/latest/bliksem/Int...

https://github.com/bliksemlabs/bliksemintegration

Bliksem Integration Lite is een op Transmodel gebaseerd reisinformatie integratieplatform. Dit ondersteunt alle nu door vervoerders via ND-OV gepubliceerde reisinformatie voor de Nederlandse markt in vastgestelde standaardformaten.

Deze modulair opgezette oplossing faciliteert:

  • het automatisch downloaden van dienstregelingen;
  • het (handmatig) synchroniseren van dienstregelingen;
  • het converteren van verschillende formaten waarmee geplande dienstregelingen worden beschreven tot een uniform product;
  • het integreren van geplande reisinformatie en actuele datastromen toegespitst op het gebruik in actuele reisplanners.

Als basis voor het integratieplatform wordt gebruik gemaakt van een open source relationele database met geografische extensies.

Bliksem Integration Realtime is uitgebreid met AR-NU+. In deze feed ook de originele haltenummers uit KV1 beschikbaar gesteld. Op termijn zal het geplande zgn. Centrale Halte Bestand de bron zijn van een haltenummer. Tot die tijd gebruikt Bliksem Integration eigen clustering methodes en zijn de originele haltenummers de sleutel tussen deze twee processen.

De uitgevoerde hoeveelheid automatische conversies geeft grote zekerheid dat de software foutvrij is, maar de ontwikkelaars zijn zich er terdege van bewust dat een aanpassing in het operationele proces bij een vervoerder problemen kan veroorzaken. Dit maakt een ‘bliksem check’ noodzakelijk.


Bliksem check (HP & Bliksem)

https://github.com/bliksemlabs/bliksemcheck

In het kader van het project Multimodale Reisinformatie (MMRI) is onderzocht hoe de dataverwerking op laag 2 kan worden verbeterd. Daarvoor is de datavalidatie in het leven geroepen, die na het importeren van alle gegevens in de Bliksem database en voor het exporteren van deze gegevens in de verschillende uitvoerformaten (IFF, GTFS) zou moeten worden aangeroepen.

Een 14-tal scripts, die de data in de Toolbox valideren en output in XML formaat geven, komt samen in een rapport dat de XML presenteert in grafieken en/of tabellen, met betrekking tot:

  • volledigheid (missen we data van een leverancier?)
  • correctheid (is de ingelezen data correct?)
  • statistieken (informatie over het openbaar vervoerslandschap uit de dienstregelingen)


Halteclustering (openOV)

In samenwerking met ND-OV is - met veel handwerk, observatie en domeinkennis als basis - halteclustering uitgevoerd. Daarnaast is een aantal PostgreSQL queries uitgevoerd om haltes op exact dezelfde posities, en haltes ‘in de buurt’ te koppelen.

Een deel van dit project valt buiten de scope van MMRI en is er ook buiten om gefinancierd, maar ook vanuit MMRI-oogpunt zeer interessant. Zo zijn bijvoorbeeldextra attributen toegevoegd aan het centrale haltebestand. Eén daarvan is de zogenaamde windroosrichting of kijkrichting: in welke richting rijdt de bus weg.  Het complete resultaat is te vinden op: http://openov.nl/haltes/


P&R terreinen (Plannerstack)

Op het gebied van de compleetheid van de brondata bleek binnen MMRI al in een eerder stadium dat er problemen bestaan met P en R terreinen. Doordat de meest belangrijke P en R terreinen niet in de dataset van RDW zitten, biedt de overheidsdata bijvoorbeeld geen compleetheid, en zijn ontwikkelaars als uitwijk aangewezen op crowd sourced initiatieven als OpenStreetMap. Software is in het algemeen – bijvoorbeeld door het gebruik van een CSV input – prima in staat om gegevens uit diverse bronnen te gebruiken.

De samenwerkende partners binnen Plannerstack hebben een automatische bevraging gemaakt van het RDW Azure portal. Daarnaast is software ontwikkeld om de afstanden tussen de parkeerplaatsen en dichtstbijzijnde haltes te laten bepalen op basis van OpenTripPlanner.

De broncode hiervoor is terug te vinden in de Plannerstack github repository: https://github.com/plannerstack/otp-kml


OpenTripPlanner debug layers functionaliteit (Plannerstack)

Vanuit het oogpunt van datakwaliteit is vanuit Plannerstack ook hard gewerkt om debug functionaliteit op de graaf aan te bieden. Hiermee is het mogelijk om laagdrempelig analyses op de kwaliteit van de graaf uit te voeren. Gevonden problemen kunnen worden gebruikt om het onderliggende OpenStreetMap netwerk te updaten Een tutorial is beschikbaar op: http://docs.plannerstack.org/en/latest/tutorials/osm_fix/

Deze nieuwe functionaliteit ondersteunt op dit moment:

  • rolstoeltoegankelijkheid;
  • fietsveiligheid: een parameter kan worden gezet om de indicatie van de fietsvriendelijkheid van een weggedeelte te verhogen of verlagen;
  • toegestane oversteken: indicaties voor de verschillende modaliteiten, inclusief richting.

Hiermee kunnen we met elkaar de onderliggende infrastructuur analyseren, eenvoudig debuggen en uiteindelijk natuurlijk de gebruikte open data bij de bron verbeteren. Een korte demo is te vinden op: http://vimeo.com/calendar42/otpdebuglayers

Video's
Contactpersonen
Over Plannerstack

We, Plannerstack, are “planner people” with an open source / open data perspective.

We are several companies with different specializations, but all adopting the multilayer, modular approach to passenger information systems, and a clear, layered model for feeding back transit data changes to the source (operators).

Our stated goal is to bootstrap a trip-planning ecosystem so commercial providers spring up in the apps/services and enabling (commercial) services to spring up on the other layers, e.g. multiple specialized but API and data compatible trip planning engines, and their respective hosting services).

Hereby providing the traveller with high quality and open services, ultimately decreasing the threshold and increasing the accessibility of public transport and mobility in the broadest sense.

berichten